1.  • Zieke werknemer en re-integratie

Zieke werknemer en re-integratie

Wanneer is er sprake van een ziekmelding? Moet ik een ziekmelding accepteren? Wat moet ik doen als mijn werknemer zich ziekmeldt? Ben ik verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen? Dit zijn allemaal vragen die bij je op kunnen komen wanneer jouw werknemer zich ziek meldt.  

Ziekmelding 

Wanneer jouw werknemer zich ziekmeldt, dien je deze ziekmelding altijd serieus te nemen. Ook wanneer je vermoedt dat er geen sprake is van ziekte. Je mag niet vragen naar de medische oorzaak van de ziekte. Wel dient jouw werknemer aan te geven wat zijn verpleegadres isop welk telefoonnummer hij bereikbaar is en wat de vermoedelijke duur van de ziekte zal zijnDit laatste is van belang voor het regelen van vervanging. 

Wet Verbetering Poortwachter 

Zodra jouw werknemer ziek is, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Deze wet schrijft voor aan welke regels jij en jouw werknemer zich dienen te houden gedurende de ziekte van de werknemer. Zowel jij als jouw werknemer dienen zich in te spannen voor de re-integratie. Daarnaast dien je als werkgever het loon tijdens ziekte door te betalen.  

Arboarts  

De ziekmelding moet je doorgeven aan de Arbodienst. De Arboarts zal contact opnemen met jouw zieke werknemer en een afspraak inplannen. Hij zal o.a. beoordelen of de ziekte ook leidt tot arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van deze afspraak zal er een probleemanalyse worden opgesteld. Met deze probleemanalyse kunnen jij en jouw werknemer samen aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak spreek je af op welke manier de re-integratie ingevuld wordt.  

Loondoorbetaling  

Nadat een werknemer zich ziekmeldt, schrijft de CAO-Horeca voor dat je één wachtdag voor rekening van de werknemer mag laten komen. Na deze wachtdag heeft de zieke werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Het eerste ziektejaar heeft een werknemer in de horeca recht op 95% doorbetaling van zijn loon (en minimaal het wettelijk minimumloon). Het tweede ziektejaar heeft de werknemer recht op doorbetaling van 75% van zijn loon.  

Voorschriften bij ziekte 

Naast de regels van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de werknemer ook te maken met de controlevoorschriften bij ziekte op grond van de CAO-Horeca en eventueel verplichtingen die zijn opgenomen in jouw personeelshandboek.  

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie  

Belemmert jouw werknemer de re-integratie of werkt hij niet mee aan redelijke controlevoorschriften? Dan dien je jouw werknemer daar op aan te spreken, het liefst ook schriftelijk. De werknemer is verplicht zijn re-integratie te bevorderen en mee te werken aan de voorschriften bij ziekte. Doet hij dit niet, dan kunt je –afhankelijk van de specifieke omstandigheden overgaan tot opschorting of staking van het loon. Je dient dit altijd van te voren aan te kondigen, onder vermelding van de reden. Laat je daarom altijd adviseren door een deskundige voordat je hiertoe overgaat!  

 

Heb je vragen over de re-integratie van jouw zieke werknemer? Neem vrijblijvend contact op met KHN Advocaten & Juristen! 

 

Pin It on Pinterest

Share This