1.  • 
  2. Blog
  3.  • Welke invloed heeft de coronacrisis op jouw contracten?

Welke invloed heeft de coronacrisis op jouw contracten?

De coronacrisis heeft op elke horecaondernemer een flinke impact. Welke juridische gevolgen dit exact heeft, moet nog in de rechtspraak verder worden uitgekristalliseerd. Op onze website stonden we recent stil bij de vraag of de hurende horecaondernemer richting de verhuurder recht heeft op een huurkwijtschelding/korting (zie hiervoor link en link). De crisis, met alle financiële gevolgen van dien, kan uiteraard ook invloed hebben op het personeel. Onlangs is ook een gerechtelijke uitspraak gepubliceerd over de impact van de coronacrisis op de commerciële (langlopende) contracten van een horecaondernemer met een ander bedrijf.

KHN Advocaten & Juristen neemt je graag mee in deze situatie:

Situatie

Het Conservatorium Hotel in Amsterdam heeft jaren geleden met schoonmaakbedrijf CSU een contract gesloten op basis waarvan CSU schoonmaakwerkzaamheden in het hotel verzorgt. Dit betreft het schoonmaken van de kamers en publieke ruimten.

Vanwege de coronacrisis sloot het hotel haar deuren en die werden op 22 juli 2020 weer geopend. Het hotel heeft aan CSU gemeld dat bepaalde diensten van CSU (zoals de schoonmaak van openbare ruimten) tijdens de sluiting niet meer nodig waren. Een dag voor de heropening gaf het hotel aan CSU aan dat zij haar ook voor de komende tijd niet nodig had voor deze werkzaamheden, omdat de medewerkers van het hotel die werkzaamheden zouden uitvoeren.

CSU vordert in deze gerechtelijke procedure onder meer:

1)          Dat het hotel alle schoonmaakwerkzaamheden door CSU moet laten uitvoeren;

2)          Dat het hotel met CSU in overleg treedt over:

  1. a) De doorlopende kosten van CSU in de periode dat het hotel geen of minder gebruik maakt van de (schoonmaak)diensten van CSU;
  2. b) Aangepaste tarieven voor de werkzaamheden van CSU bij een verminderde uitvraag als gevolg van de Covid-19 uitbraak.

Oordeel


Geen betaling voor schoonmaakwerkzaamheden tijdens sluiting

De rechter oordeelt dat uit de contractuele tekst niet is af te leiden dat tijdens de periode van de sluiting van het hotel, toen geen werkzaamheden door CSU zijn uitgevoerd, een betaling van het hotel aan CSU dient te volgen of dat er in die periode een specifieke frequentie qua schoonmaakwerkzaamheden moest zijn. Volgens de rechter is uit het contract eerder af te leiden dat alleen voor de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden hoeft te worden betaald. De situatie dat CSU in al die voorgaande jaren bij het hotel al die schoonmaakwerkzaamheden heeft uitgevoerd en hierbij een exclusief recht heeft bedongen, maakt dit niet anders.

Net als zoals in de huurzaken met betrekking tot de coronacrisis oordeelt de rechter dat ook bij deze contractuele relatie sprake is van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat CSU naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten en dit alles niet voor risico van het hotel komt (artikel 6:258 BW). De rechter geeft aan dat dit zelfs het geval zou zijn als CSU wel het recht op een maandelijkse betaling van een vast bedrag zou hebben. Hierbij is volgens de rechter van belang dat het hotel door toedoen van de coronacrisis forse schade lijdt. Het hotel verwacht dit jaar een omzetdaling van 86%. Ook CSU zal negatieve financiële gevolgen van Covid-19 ondervinden – CSU heeft een omzetverlies van 9% genoemd – maar CSU heeft volgens de rechter in de gerechtelijke procedure haar schade onvoldoende onderbouwd.

De rechter heeft ook geoordeeld dat er geen reden is om het hotel te verplichten met CSU in overleg te treden over de doorlopende kosten van CSU in de periode dat het hotel geen of minder gebruik van de diensten van CSU heeft gemaakt.

Zelf uitvoeren van werkzaamheden


CSU stelt dat het hotel door voor de schoonmaakwerkzaamheden slechts haar eigen personeel in te zetten het exclusiviteitsbeding ontduikt. De rechter oordeelt echter dat het in het contract over het inschakelen van een extern schoonmaakbedrijf (met de term ‘insourcing’) gaat en dat dit zich in deze situatie niet voordoet. Bovendien vindt de rechter het van belang dat van meet af aan het hotel ook eigen schoonmaakpersoneel heeft gehad en CSU hiervan afwist. Dat de werkzaamheden van dit eigen personeel wellicht is verschoven van controlerend naar uitvoerend werk is volgens de rechter toegestaan. Dat levert geen schending van het exclusiviteitbeding op.

Overleg over tariefwijziging


Het enige punt waarin het schoonmaakbedrijf in het gelijk wordt gesteld is dat het hotel is gehouden om met CSU in overleg te treden over een tijdelijke aanpassing van de tarieven van CSU. Dit baseert de rechter op zowel een bepaling uit de algemene voorwaarden (waarbij ook de bezettingsgraad een omstandigheid is die een prijsaanpassing rechtvaardigt) als de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding van partijen beheerst. De nu geldende tarieven zijn gebaseerd op de verwachtingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De situatie is door de coronacrisis ingrijpend gewijzigd en CSU heeft er belang bij te weten waar zij aan toe is zolang de invloed van de pandemie zich doet voelen. Haar dienstverlening zal naar verwachting duurder zijn bij een afgenomen vraag, waardoor een tijdelijke aanpassing van de tarieven in de rede ligt. Volgens de rechter is het ook redelijk dat CSU meer duidelijkheid krijgt over de verwachtingen van het hotel ten aanzien van de inzet van haar personeel gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst.

Conclusie


Uit deze uitspraak is af te leiden dat de coronacrisis een duidelijke invloed op de uitwerking van commerciële contracten (voor leveringen en diensten) kan hebben. Hierbij is onder andere van belang om goed te bestuderen wat in het contract exact tussen partijen is afgesproken. Ook is het van belang om rekening te houden met de omvang van de schade die door de coronacrisis is geleden. Bij een gerechtelijke procedure over dit onderwerp is het van belang om voor de rechter de omvang van die schade goed inzichtelijk te maken.

Heb jij advies nodig?


Vraag jij je af welke invloed de coronacrisis op jouw contracten met andere partijen heeft of heb je hierover een geschil met een contractspartij? Wij denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This