1.  • 
  2. Blog
  3.  • Waar moet ik op letten bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag?

Waar moet ik op letten bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag?

Wanneer je een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden wilt indienen, dien je je tot het UWV te wenden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet je opletten en hoe lang duurt zo’n procedure?

Bedrijfseconomische reden

Bij het indienen van de ontslagaanvraag dien je de concrete reden te vermelden die maakt dat je genoodzaakt bent om arbeidsplaatsen te laten vervallen. Zo kan er sprake zijn van bijv. een slechte of slechter wordende financiële situatie, werkvermindering, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, of het vervallen van loonkostensubsidie. Afhankelijk van de specifieke bedrijfseconomische reden, dien je hiervoor documenten aan te leveren ter onderbouwing.

Ontslagvolgorde

Bij een inkrimping van het personeel binnen een categorie uitwisselbare functies, kan je niet ‘zomaar’ werknemers aanwijzen die je wilt voordragen voor ontslag. De ontslagvolgorde wordt namelijk bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Meer informatie over afspiegeling, lees je hier

Herplaatsing

Een ander belangrijk aspect is de herplaatsingsplicht. De herplaatsingsplicht houdt in dat je verplicht bent te kijken of er een andere passende functie binnen de onderneming (of groep) voor de werknemer is. Dit is een actieve inspanningsverplichting, een enkele verwijzing naar een vacature is niet voldoende. Het gaat hierbij ook om een passend te maken functie (al dan niet met behulp van scholing). Daarnaast dient er bij de herplaatsingsplicht ook gekeken te worden naar de vacatures die binnen een redelijke termijn te verwachten zijn.

Opzegverbod

Bij zieke werknemers en/of zwangere werknemers geldt een opzegverbod. Voor zwangere werknemers geldt dit opzegverbod tot 6 weken na het bevallingsverlof. Het opzegverbod geldt niet wanneer sprake is van bedrijfsbeëindiging.

Medezeggenschap

Heb je een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging? Dan hebben zij adviesrecht met betrekking tot het voorgenomen besluit tot het laten vervallen van arbeidsplaatsen.

Wanneer je 20 of meer werknemers binnen één werkgebied van het UWV wilt ontslaan binnen een periode van drie maanden, dan bepaalt de Wet Melding Collectief Ontslag dat hiervan een melding gemaakt moet worden bij het UWV en de vakbonden. Na de melding geldt een wachttijd van één maand. Voor meer informatie over deze wet, klik hier.

Procedure

De ontslagaanvraag bestaat uit drie delen: het invullen van de formulieren A, B en C. Hierbij ziet formulier A op de gegevens van de werkgever, formulier B op de gegevens van de werknemer en formulier C op de onderbouwing. Als de ontslagaanvraag compleet is, zal het UWV de aanvraag in behandeling nemen. De behandeltermijn bedraagt doorgaans 4 tot 6 weken. De werknemer heeft de mogelijkheid om verweer te voeren. Mogelijk wil het UWV een extra ronde hoor en wederhoor laten plaatsvinden. In zo’n geval kan de behandeltermijn 4 weken langer duren. 

Opzegtermijn

Geeft het UWV toestemming om over te gaan tot ontslag? Dan kan je overgaan tot het opzeggen van de desbetreffende arbeidsovereenkomst(en). Hierbij dient de geldende opzegtermijn in acht genomen te worden. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

  • 0-5 jaar: 1 maand;
  • 5-10 jaar: 2 maanden;
  • 10-15 jaar 3 maanden;
  • 15 jaar of langer: 4 maanden.

De proceduretijd mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, met dien verstande dat minimaal 1 maand opzegtermijn resteert.
Houd er dus rekening mee dat het gemiddeld (inclusief voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de aanvraag) 6 tot 10 weken + opzegtermijn kan duren voordat een werknemer daadwerkelijk van de loonlijst zal zijn.

Transitievergoeding

Wanneer het dienstverband wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit betekent dat een werknemer ook bij ontslag om bedrijfseconomische reden in principe recht heeft op een transitievergoeding. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk.

Let op!

Maak je gebruik van de NOW 3.0-regeling en dien je een bedrijfseconomische ontslagaanvraag in, dan heb je de inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Het niet voldoen aan deze inspanningsverplichting, leidt tot een aftrek van 5% op het subsidiebedrag.

Kortom, bij een bedrijfseconomisch ontslag komen de nodige zaken kijken. Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Overweeg je om over te gaan tot bedrijfseconomisch ontslag? Wend je dan tot een deskundige die je kan adviseren over de beste aanpak en jou eventueel bij kan staan in de procedure. De advocaten en juristen van KHN Advocaten & Juristen staan graag voor je klaar.

Pin It on Pinterest

Share This