1.  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Handhaving

Wat is een last onder dwangsom?

Bij een last onder dwangsom word je door middel van een financiële prikkel gedwongen om je aan de regels te houden en dus geen overtreding meer te maken of deze in stand te houden. Bijvoorbeeld dat je voortaan binnen de wettelijke geluidsnormen moet blijven als je muziek ten gehore brengt. Of dat je een bouwwerk, waarvoor geen vergunning is of wordt verleend, binnen een bepaalde tijd afbreekt. Of dat je niet meer na een bepaalde tijd geopend mag zijn voor bezoekers. De omschrijving van wat je moet doen of nalaten, is de last. Houd je je niet aan die last dan verbeur je een dwangsom. Verbeuren betekent, dat je dan een bedrag moet betalen aan de gemeente. Dat is dus de dwangsom op de overtreding. Het bedrag van die dwangsom wordt in het besluit vermeld. Ook wordt aangegeven tot welk maximumbedrag er dwangsommen kunnen worden verbeurd. 

Op welke manier kan er worden gehandhaafd?

Handhaving kan op verschillende manieren. Zo kan er worden gekozen voor een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Een ander middel is het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning, het opleggen van een sluiting van het horecabedrijf of het opleggen van een bestuurlijke boete. Gemeenten kiezen er vaak voor om eerst een waarschuwing te geven voordat de echte handhavingsmaatregel wordt opgelegd, behalve als de overtreding heel ernstig is en direct moet stoppen. 

Moet de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, altijd tot handhaving overgaan?

Ja, als er een overtreding van de wet is vastgesteld, heeft de overheid, en dus ook een gemeente, in beginsel de plicht om tot handhaving over te gaan. De gedachte hierachter is dat regels nu eenmaal moeten worden nageleefd en de overheid er is om dit te bewaken en, waar nodig, op te treden. Wanneer de gemeente niet handhaaft, maar dit volgens jou wel zou moeten doen, kun je een verzoek indienen om tot handhaving over te gaan.

Maar moet ik nu wel of niet de dwangsom gelijk betalen?

Als je de dwangsom niet betaalt, komt de gemeente met een invorderingsbesluit. Daar kun je wel bezwaar tegen indienen. Met name als je het niet eens bent met de verbeurde dwangsom, omdat naar jouw idee geen sprake was van een overtreding. In dat geval loont het dus om niet direct te betalen, maar eerst het invorderingsbesluit af te wachten.  

Let op: heb je bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom en komt er dan ook een invorderingsbesluit, dan geldt het ingediende bezwaar ook tegen de invordering en hoef je hiertegen dus niet meer apart bezwaar te maken. Raadpleeg in geval van twijfel een jurist.  

Is hier geen enkele uitzondering op?

Jawel, als er concreet zicht op legalisatie is, of als handhaving gezien de omstandigheden van het geval onevenredig nadelig is, hoeft de overheid niet te handhaven. Dat handhaving onevenredig nadelig is, komt niet heel vaak voor. Concreet zicht op legalisatie komt wel vaker voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat er zonder vergunning een horecabedrijf wordt geëxploiteerd, maar de aanvraag voor de vergunning wel al is ingediend en in behandeling is genomen. De overtreding (exploiteren zonder vergunning) kan dan op korte termijn ongedaan gemaakt zijn, omdat de vergunning in aanvraag is en binnenkort misschien wordt verleend. In zo’n situatie hoeft er (nog) niet te worden gehandhaafd.

Ik heb een last onder dwangsom gekregen, en enkele dagen later ook al een brief dat ik een dwangsom heb verbeurd, wat nu?

De last onder dwangsom is voor bezwaar vatbaar, dus je kunt hier bezwaar tegen maken. Je kunt tegelijk ook de rechter vragen om in een voorlopige voorziening (spoedprocedure) dit besluit te schorsen, zodat je niet het risico loopt dwangsommen te verbeuren.  

De brief waarin staat dat je een dwangsom hebt verbeurd, is geen besluit. Hiertegen kun je dus geen bezwaar maken of een voorlopige voorziening starten. 

Hoe weet je voor welke maatregel de gemeente gaat kiezen?

Vaak heeft een gemeente handhavingsbeleid. Dit is een algemeen beleidsstuk waarin staat uitgelegd bij welke soort overtredingen welke stappen worden ondernomen en welke maatregelen er worden opgelegd. Op die manier weet je welke maatregel hoort bij een bepaalde overtreding of bij een herhaling van dezelfde overtreding. De gemeente is in beginsel ook verplicht om zich aan deze beleidsregel te houden. 

Huren

Wat is de uitkomst van een procedure en wordt er door de rechter rekening gehouden met de gevolgen van de uitbraak van het Corona-virus, waaronder het noodgedwongen moeten sluiten van mijn horecagelegenheid?

Allereerst is het de vraag of en zo ja op welke termijn de verhuurder terecht kan bij een rechtbank. De rechtbanken zijn immers ook gesloten. Daar komt bij dat normaal gesproken de huurovereenkomst (pas) wordt ontbonden of een ontruimingsverzoek van de verhuurder (pas) wordt toegewezen bij een huurachterstand van 3 maanden of langer. De vraag is of hier sprake van zal zijn. Weliswaar is het einde van de crisis nog lang niet in zicht maar we gaan er niet vanuit dat de sluitingsperiode langer dan 3 maanden zal duren. Wel zal het voor veel horeca ondernemers nog niet mogelijk zijn om direct weer (volledig) huur te gaan betalen. Als de horecagelegenheden weer open mogen dan betekent dit uiteraard niet dat er direct weer huur kan worden betaald. Er zal immers eerst weer structureel sprake moeten zijn van omzet.

Wanneer het toch tot een procedure komt dan kun je ervan uitgaan dat de rechter in grote mate rekening zal houden met de gevolgen van de corona-crisis voor de horecaondernemers. Dit kan variëren van het, ook na een huurachterstand van 3 maanden, afwijzen van een verzoek van de verhuurder om de huurovereenkomst te ontbinden en het afwijzen van een verzoek tot ontruiming van het gehuurde tot het met terugwerkende kracht verlagen van de huurprijs tot 50% tot het matigen (tot nihil) van de contractueel verschuldigde boetebedragen in verband met overmacht en onvoorziene omstandigheden.

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet meer kan betalen en mijn verhuurder niet wil meewerken aan een oplossing?

Als je de verhuurder niet meer kunt betalen dan kan (en zal) de verhuurder de huurder (indien nodig) een ingebrekestelling (een aanmaning) sturen met het verzoek om alsnog (binnen 7 dagen) te betalen. Daarnaast zal de verhuurder de (contractuele) boete aanzeggen in verband met het niet of niet op tijd betalen van de huur. Als je vervolgens nog steeds niet kunt betalen dan kan de verhuurder een procedure starten bij de rechtbank en ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vorderen.

Kan ik mijn huurovereenkomst (voortijdig) beëindigen?

Ja, dat kan. Samen met de verhuurder kun je altijd de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, bij voorkeur door middel van een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken die je met elkaar maakt worden vastgelegd. Uiteraard kun je de huurovereenkomst ook opzeggen maar met een opzegtermijn van meestal een jaar heb je daar op korte termijn niet veel aan. Wel kun je uiteraard een kortere opzegtermijn overeenkomen.

Kan ik met mijn verhuurder in gesprek over de hoogte van de huurprijs en andere zaken uit mijn huurcontract?

Ja, je kunt altijd met je verhuurder in gesprek over de huurprijs en over de andere voorwaarden uit de huurovereenkomst. Bekijk ook onze tips voor een gesprek met je verhuurder.

Personeel

Welke oproep- en aanzegtermijn moet ik hanteren?

Bij een oproepovereenkomst geldt met de komst van de Wab per 1-1- 2020 een oproeptermijn voor de werkgever van 4 dagen. Bij Horeca-cao wordt er van deze oproeptermijn afgeweken: een medewerker met een oproepovereenkomst moet 24 uur van te voren worden opgeroepen.

Wanneer er een oproep gedaan wordt, korter dan 24 uur van tevoren, is een medewerker niet gehouden gehoor te geven aan de oproep. Wanneer de oproep binnen 24 uur weer wordt ingetrokken bestaat er wel recht op loon, ter hoogte van de volledige aantal uren van de oproep. Als er geen uren zijn vastgesteld, geldt er wettelijk gezien een doorbetaling van 3 uur.

Opzegtermijn
De medewerker heeft dezelfde opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst als de oproeptermijn die de werkgever in acht moet nemen bij een oproepovereenkomst. De medewerker kan dan met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur de oproepovereenkomst opzeggen. Deze opzegtermijn geldt alleen bij een 0-uren overeenkomst en als er een tussentijdse opzegmogelijkheid is afgesproken. De opzegtermijn geldt ook voor een oproepovereenkomst waar een andere opzegtermijn in is afgesproken.

Wanneer is er sprake van een hoge en een lage WW-premie?

Het is aan te raden om na te gaan voor welke medewerker binnen het bedrijf een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonkosten en op de loonaangifte.

Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.

Soort overeenkomst
De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het soort arbeidsovereenkomst en dit moet dan ook op de arbeidsovereenkomst én de loonstrook worden vermeld. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage premie en een arbeidsovereenkomst met een flexibel aantal uren en/of bepaalde tijd valt onder de hoge premie. Het verschil tussen beide premies is altijd 5%. Concreet betekent dit het volgende:

  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage WW-premie.
  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een flexibel aantal uren valt onder de hoge premie.
  • Alle overige overeenkomsten (oproep-, nuluren-, en min-max) vallen onder de hoge WW-premie.

Let op: als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten is voor onbepaalde tijd, dan wordt niet aan de voorwaarde voor de lage WW-premie voldaan. De werkgever is dan de hoge premie verschuldigd. Ook bij stilzwijgende verlenging is een schriftelijke overeenkomst een voorwaarde.

Uitzondering
Een overeenkomst voor BBL-leerlingen en een overeenkomst voor medewerkers jonger dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week vallen onder de lage WW-premie.

Herziening
De WW-premie kan door het UWV worden herzien in de volgende gevallen:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij een medewerker 30% of meer uren gewerkt heeft dan vast is overeengekomen. (Dit gaat dus niet op bij een overeenkomst met min-max)
  • Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 35 uur volgt geen herziene premie vanwege het aantal meeruren
  • Wanneer een medewerker binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering ontvangt.

Peildatum
De situatie op de eerste dag van het loontijdvak geldt als peildatum voor de hoge of de lage premie. Het maakt dan niet uit of de situatie halverwege de maand anders komt te liggen. De premie geldt dan voor het gehele aangiftetijdvak. Per aangiftetijdvak kan de premie worden aangegeven, dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf.

Hoe werkt de compensatieregeling in de transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Vanaf 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Bij het indienen van de aanvraag wordt om een arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslagvergunning en beëindigingsovereenkomst gevraagd. De compensatie is tot maximaal 2 jaar ziekte. Wanneer er sprake is van een slapend dienstverband dan is deze periode voor rekening van de werkgever.

U kunt de compensatie aanvragen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding volledig heeft betaald.
Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kon u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.

Heeft dit artikel geholpen?

Ben je verplicht om de nieuwe horeca CAO toe te passen?

Begin deze maand is een nieuwe horeca CAO tot stand gekomen. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet.

De nieuwe horeca CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard. Wat betekent dat op dit moment alleen leden van KHN verplicht zijn om deze te volgen. Deze CAO kent een ‘minimumkarakter’ en dit betekent dat er alleen ten gunste van de medewerker mag worden afgeweken van de bepalingen uit de CAO.

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN verzoeken het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO algemeen verbindend te verklaren. Als de CAO algemeen verbindend verklaard wordt, is deze in principe automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten binnen de horeca (dus ook op de arbeidsovereenkomst die worden overeengekomen door horecaondernemers die geen lid zijn van KHN).

Voldoen jouw contracten nog aan alle regelgeving? Vraag naar de Quickscan contracten waarin we je een advies geven over eventueel te verbeteren punten. Neem via dit formulier contact met ons op.

Wet- & Regelgeving

Wie is codehouder van de Hygiënecode?

Sinds 1 januari 2014 is KHN codehouder. De nieuwe Hygiënecode geldt per 1 januari 2016 en vervangt de oude versie. KHN heeft de inhoud van de Hygiënecode met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgestemd. De Hygiënecode voor de horeca 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant en is daarmee het officiële document in de horeca. De uitkomst is een goedgekeurde Hygiënecode, die alle horecaondernemers in boekvorm bij KHN kunnen bestellen.

Hoe kom ik in het bezit van de Hygiënecode voor de horeca?

Je kunt de gedrukte Hygiënecode eenvoudig bestellen via onze webshop op Mijn KHN. Je hebt de Hygiënecode dan binnen vijf werkdagen in huis. De Hygiënecode bevat ook voorbeeld registratieformulieren.

Workshops & Cursussen

Is een cursus of diploma op het gebied van voedselhygiëne verplicht?

Moet iedereen weten wat de Hygiënecode inhoudt? Is een cursus verplicht? Waar wordt op gecontroleerd? Nee, het is niet verplicht om een cursus of diploma te hebben. Maar het is wel belangrijk dat je medewerkers ook kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De NVWA zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre jouw medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. Je kunt deze instructie zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Jouw vraag niet gevonden?

Neem snel en eenvoudig contact met ons op!

Pin It on Pinterest

Share This