1.  • 
  2. Blog
  3.  • Schadevergoeding in tijden van Corona

Schadevergoeding in tijden van corona: een kort overzicht

Wanneer kun je aan de overheid schadevergoeding vragen?

Er zijn 2 grondslagen voor schadevergoeding mogelijk. Dat is bij onrechtmatig overheidsoptreden en bij rechtmatig overheidsoptreden. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn in principe rechtmatig, dus een schadevergoeding vanwege onrechtmatig handelen is niet aan de orde.

Welke vormen zijn er dan bij rechtmatig overheidshandelen?

Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen kent twee vormen: planschade en nadeelcompensatie. Over planschade kunnen we kort zijn: dit is geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en gaat om schade ten gevolge van een planologisch besluit, bijvoorbeeld door een bestemmingsplanwijziging. Dat is hier niet van toepassing, dus planschade is niet aan de orde.

Blijft over de nadeelcompensatie o.b.v. artikel 4:126 AWB.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Bijvoorbeeld een besluit van de burgemeester tot intrekking van een (evenementen)vergunning of een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van een Veiligheidsregio. Als je als ondernemer uit eigen beweging de stekker uit een evenement trekt of je bedrijf sluit is het dus niet mogelijk om nadeelcompensatie te ontvangen.

Wat zijn de eisen voor nadeelcompensatie?

Recht op nadeelcompensatie bestaat als voldaan is aan de volgende vereisten:

  1. Er moet sprake zijn van schade die is ontstaan door de uitoefening van een overheidstaak;
  2. De schade moet onevenredig zijn;
  3. De schade moet niet voorzienbaar zijn geweest;
  4. De schade mag niet op een andere wijze worden vergoed (bijvoorbeeld door een verzekeraar).

Met name de evenredigheidstoets (vereiste 2) is een lastige. Daarnaast heeft de overheid in de vorm van steunmaatregelen de negatieve gevolgen willen compenseren, waardoor waarschijnlijk (ook) niet aan vereiste 4 kan worden voldaan.

Wat is de evenredigheidstoets?

De evenredigheidstoets houdt in dat je kunt voldoen aan het vereiste van onevenredige schade. Om dat vast te stellen kijk je naar de referentiegroep, dus in dit geval de horecaondernemers die in een vergelijkbare positie zitten. Als je een verzoek om nadeelcompensatie indient, moet je als individuele horecaondernemer onevenredig zwaar zijn getroffen in vergelijking met andere ondernemers die in een vergelijkbare positie zitten. Dit zal voor de gemiddelde horecaondernemer lastig zijn, want in hoeverre onderscheidt een horecaondernemer zich qua geleden schade van andere horecaondernemers die eveneens dicht moeten gaan?

Conclusie

Een claim op basis van nadeelcompensatie zal heel lastig zijn. Met name het punt van de onevenredige benadeling lijkt op voorhand lastig hard te maken.

Pin It on Pinterest

Share This