1.  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

KANTOORKLACHTENREGELING KHN Advocaten & Juristen BV

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

–        klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de aan KHN Advocaten & Juristen verbonden advocaat of jurist of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uit­voe­­ring van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de decla­ratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

–        klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

–        klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, zijnde mr. J.J. Poppe.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de aan KHN Advocaten & Juristen verboden advocaat of jurist en de cliënt;
 1. Iedere advocaat of jurist van KHN Advocaten & Juristen draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat en de jurist wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat KHN Advocaten & Juristen een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt KHN Advocaten & Juristen benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorge­leid naar de klachtenfunctionaris;
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht;
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris;
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermel­ding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
 6. Indien een cliënt van KHN Advocaten & Juristen een klacht heeft, die betrekking heeft op het optreden van de klachtenfunctionaris zelf, treedt in dat geval mr. M.U. Poerink op als klachtenfunctio­naris.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheim­hou­­ding in acht;
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een tijdige afhandeling van de klacht;
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing;
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures;
 3. Minimaal éénmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor bespro­ken.


  Contact
   

  Heb je vragen? Neem dan  contact met ons op! 

 

Pin It on Pinterest

Share This