1.  • 
 2. Blog
 3.  • Coronahuurkorting in de horeca

Coronahuurkorting in de horeca: juridische stand van zaken na ruim 2 jaar

Gedurende de coronacrisis hebben we jullie over de ontwikkelingen met betrekking tot het recht op een coronahuurkorting geïnformeerd. Graag geven we een update over de huidige juridische stand van zaken met betrekking tot de coronahuurkorting.

1e landelijke (gepubliceerde) vonnis over de corona huurkorting 

Op 21 januari 2021 werd het 1e landelijke vonnis in een bodemprocedure over het onderwerp van de huurbetaling tijdens de coronacrisis door de rechtspraak gepubliceerd. Hierbij traden wij op namens de hurende horecaondernemer (een restaurant/café). Zie:

Corona huurkorting bij diverse typen horeca

Ook voor andere horecaondernemers met diverse horecavormen hebben wij via de rechter een coronahuurkorting gerealiseerd. Onderstaande vonnissen zijn gepubliceerd:

Voor wat betreft de uitspraken van rechtbanken wordt slechts een deel door de rechtspraak (op internet) gepubliceerd. Dit kan het geval zijn als de uitspraak van bijzonder belang is voor bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen of als het een zogenaamd jurisprudentievormend karakter heeft (hetgeen inhoudt dat die uitspraak van de rechter ook in latere gelijksoortige kwestie kan c.q. dient te worden gevolgd), bijvoorbeeld doordat de kwestie voor het eerst aan het oordeel van de rechter is onderworpen.

De rechtspraak vond het zodoende van belang om verschillende vonnissen die wij voor onze leden hebben behaald te publiceren. Als jouw verhuurder nog geen coronahuurkorting heeft verstrekt en jouw situatie overeenkomt met één of meer van de hierboven aangehaalde vonnissen dan kan jij richting jouw verhuurder een beroep op dit vonnis/die vonnissen (waarin coronahuurkortingen zijn uitgesproken) doen.

Uitspraak Hoge Raad: formule voor coronahuurkorting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bevestigd dat er een recht op een coronahuurkorting bestaat en de volgende formule van toepassing verklaard:

(overeengekomen huurprijs – gedeelte van de TVL dat aan de huur wordt toegerekend) x percentage omzetvermindering x 50%

Bekijk ook:  Eindelijk witte rook bij Hoge Raad: Uitspraak Huurkorting

Nog verschillende (deel)onderwerpen ter discussie

De uitspraak van de Hoge Raad biedt via de formule handvatten voor huurders en verhuurders om tot een redelijke coronahuurkorting te komen. Echter geldt dat de formule van de Hoge Raad niet voor elke situatie toepasbaar is en dat er nog verschillende deelvragen blijven gelden.

Zo kan er tussen een huurder en verhuurder onduidelijkheid of een discussie bestaan over:

 • De omvang van de vaste lasten (hetgeen voor de toepassing van de formule van belang is):
  1. Welke vaste lasten dienen er bij de berekening te worden betrokken?
  2. Welk bewijsmateriaal is omtrent deze cijfers vereist?
 • Percentage omzetvermindering: Wat als de hurende horecaondernemer niet over referentieomzet uit 2019 beschikt (bijvoorbeeld omdat de exploitatie pas begin 2020 is begonnen)?
 • Geldt de coronakorting ook voor bijvoorbeeld de huur van parkeerplaatsen of de servicekosten?

In de loop der tijd zal de rechtspraak dit soort vragen waarschijnlijk nader beantwoorden.

1) Vaste lasten

Voor wat betreft de vragen onder 1 over de vaste lasten is recent (4 mei 2022) een uitspraak gepubliceerd waarbij wij een horecaondernemer van een café bijstonden. Uit die uitspraak blijkt dat de volgende kostenposten bij de vaste lasten dienen te worden meegenomen:

 • Huur en huisvestingskosten, gas, water, energie, internet, telefonie, administratie, kassacontract, muziekrechten, verzekeringen, auto- en transportkosten, verkoopkosten, afschrijving op vaste activa in de vorm van waardevermindering van duurzame productiemiddelen.

Deze kostenposten zijn aangetoond/bewezen via het overleggen van de winst- en verliesrekening van de jaarrekening 2020 (waarop de bedrijfskosten in het desbetreffende jaar zijn opgesomd) en facturen van verschillende kostenposten.

2) Omzetverlies (zonder gegevens omzet 2019)

In de rechtspraak is nog niet beslist over de vraag hoe het omzetverlies dient te worden berekend als er geen sprake is van (eigen) omzetcijfers uit 2019 (waarmee de omzet tijdens de coronacrisis kan worden vergeleken).

Enkele alternatieve berekeningswijzen voor het omzetverlies(percentage) zijn naar onze mening:

 1. Voor zover de ondernemer wel beschikt over de omzetcijfers over 2019 van de vorige exploitant van het gehuurde: uitgaan van laatstgenoemde cijfers uit 2019, mits het een soortgelijke exploitatievorm betrof.
 2. Berekening naar aanleiding van de impact van de beperkende overheidsmaatregelen die tijdens de coronacrisis golden. Bijv. bij nachthoreca tijdens de periode met een volledige sluitingsverplichting of een sluitingsverplichting om 17:00 uur 100% omzetverlies en bij een restaurant dat in de avonduren geopend is en om 20:00 uur moest sluiten 40%.
 3. Vergelijking van de omzetcijfers tijdens de zwaardere beperkende overheidsmaatregelen met de periode waarin amper tot geen beperkingen golden, bijvoorbeeld de zomermaanden met ‘slechts’ de beperking van de 1,5e meterregel of de periode na 25 februari 2022, toen de overheidsmaatregelen werden afgeschaft.

In het geval over dit onderwerp (de omzetverliesberekening) interessante uitspraken worden gepubliceerd zullen wij je hierover inlichten.

3) Coronakorting ook voor andere kostenposten dan puur de kale huursom

De grondslag voor een coronahuurkorting is dat de coronacrisis met de beperkende overheidsmaatregelen onvoorziene omstandigheden betreft en dit een aanpassing van de huurovereenkomst via een tijdelijke huurkorting rechtvaardigt.

Naar onze mening dient deze korting (mits er duidelijk omzetverlies door de coronacrisis is geleden) verder te strekken dan slechts de kale huurprijs voor de bedrijfsruimte.

Onlangs ontvingen wij een vonnis in een ander dossier (dat niet door de rechtspraak is gepubliceerd) waarbij de rechter oordeelde dat bij een huurder (bowlingcentrum) in een winkelcentrum de korting zowel op de huur van de bedrijfsruimte als ook de parkeerplaatsen en de servicekosten ziet, zie:

Ook huurkorting ontvangen of vragen over dit onderwerp?

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor huurkorting en wat hiervan de hoogte is, heb je vragen over het recht op de coronahuurkorting (waaronder over de bovengenoemde deelonderwerpen) of wil je hulp bij de onderhandelingen met jouw verhuurder? Neem dan contact met ons op. KHN Advocaten & Juristen denkt graag met je mee.

Pin It on Pinterest

Share This