1.  • 
  2. Blog
  3.  • Advies aan Hoge Raad over coronahuurkorting

Advies aan Hoge Raad over coronahuurkorting

21 okt, 2021

Eerder hebben wij aangegeven dat de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland, zich gaat buigen over de vraag of hurende horecaondernemers vanwege de coronapandemie een huurkorting moeten krijgen. Dat kun je hier teruglezen.

Op donderdag 30 september heeft de zogenaamde procureur-generaal de Hoge Raad hierover uitvoerig geadviseerd en de 4, prejudiciële, vragen als volgt beantwoord. Wil je de volledige uitspraak lezen? Dat kan hier.

1. Moet de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?

Ja, een gedwongen sluiting van de horeca in verband met de coronapandemie is in beginsel aan te merken als een gebrek (in de zin van art. 7:204 lid 2 BW).

2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?

De rechtsgevolgen hiervan voor wat betreft de verschuldigdheid van de huurprijs dienen te worden beoordeeld aan de hand van hetgeen over de onvoorziene omstandigheden bij het antwoord op vraag 4 is bepaald.

3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?

Ja. Bij huurovereenkomst (die vóór de coronacrisis zijn gesloten) van bedrijfsruimten waarbij de huurder voor diens omzet in het gehuurde afhankelijk is van de komst van het publiek (zoals bij horeca) geldt als uitgangspunt dat de coronapandemie en haar gevolgen (de coronacrisis) een onvoorziene omstandigheid betreft die tot een tijdelijke huurprijsvermindering kan leiden.

4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

De aan de coronacrisis te verbinden gevolgen voor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De coronacrisis behoort in beginsel tot een tijdelijke huurprijsvermindering te leiden die is gebaseerd op het nadeel dat de huurder lijdt als gevolg van het aan de coronacrisis toe te rekenen, voldoende ernstige omzetverlies van de huurder in de gehuurde zaak.

Bij de bepaling van het nadeel kan het door de huurder ter zake van het gehuurde ontvangen bedrag aan Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden verdisconteerd. De procureur-generaal stelt hierbij de volgende berekeningsmethode voor:
(totale werkelijke vaste lasten – TVL bedrag) x (huurdeel van de werkelijke vaste lasten) x percentage omzetvermindering x 50%

Als uitgangspunt dient het bedoelde nadeel gelijkelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder te worden verdeeld.

Het bovenstaande bevestigt dat de coronacrisis en de gevolgen hiervan bij een hurende horecaondernemer zowel een gebrek als onvoorziene omstandigheden betreft. Als je door toedoen van de coronacrisis duidelijk schade lijdt, heb je (in beginsel) recht op een huurkorting.

Of de Hoge Raad het advies van de procureur-generaal volledig overneemt, moet nog blijken. Zodra de uitspraak van de Hoge Raad volgt, delen wij dit via de website en social media kanalen van KHN Advocaten & Juristen.

Wat kan KHN Advocaten & Juristen voor mij betekenen?

Ben jij benieuwd of jij ook recht op huurkorting hebt? KHN Advocaten & Juristen adviseert jou graag. Voor juridische bijstand bij gesprekken met jouw verhuurder of onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures over huren in de horeca kun je contact met KHN Advocaten & Juristen opnemen. Als lid van KHN kun je met algemene vragen over huren contact opnemen met KHN Advies (de kosteloze eerstelijns advieslijn).

Pin It on Pinterest

Share This